Zastrzeżenie

ReviewXL zapewnia niniejszym dostęp do tej witryny i zaprasza do korzystania z oferowanych tutaj usług. ReviewXL zastrzega sobie tym samym prawo do zmiany treści lub usunięcia jego części w dowolnym momencie bez konieczności powiadamiania użytkownika.

Ograniczona odpowiedzialność

ReviewXL dokłada wszelkich starań, aby jak najczęściej aktualizować zawartość witryny. Pomimo tej uwagi i staranności możliwe jest, że treść jest niekompletna i/lub niepoprawna. Materiały na tej stronie oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji lub roszczenia do poprawności. Te teksty, obrazy i opinie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

W szczególności wszystkie ceny i opinie, a także wszelkie inne treści na tej stronie internetowej i stronach internetowych, które są tutaj podlinkowane, podlegają błędom typograficznym, pisarskim i programistycznym. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje takich błędów. Żadna umowa nie zostaje zawarta na podstawie takich błędów. Zawartość serwisu jest częściowo pozyskiwana w sposób zautomatyzowany, nad którym [[nazwa_strony]] nie sprawuje nadzoru merytorycznego ani nim nie zarządza.

ReviewXL dokłada wszelkich starań, aby aktualizować i/lub uzupełniać te treści tak możliwie często. Niemniej jednak możliwe jest, że treści te są niekompletne, nieaktualne i/lub nieprawidłowe. ReviewXL nigdy nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza do stron internetowych lub usług osób trzecich w tej Witrynie.

Prawa autorskie

Cała zawartość na ReviewXL jest chroniona prawami autorskimi. Żadna część tej witryny nie może być kopiowana, przechowywana w bazie danych, upubliczniana ani reprodukowana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody ReviewXL lub właściciela praw autorskich.

ReviewXL nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, gdy naruszenie jest automatycznie zapewniane przez sieci afiliacyjne i/lub afiliacyjne sklepy internetowe. W szczególności ReviewXL nie ponosi odpowiedzialności za obrazy i informacje tekstowe związane z produktami lub firmami ani za treść opinii i ich konsekeencji.

Inne

To zastrzeżenie może od czasu do czasu ulegać zmianom.